กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่ม 1 เข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพเป้าหมาย เพื่อประกอบการพิจารณาจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ          

ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและบุคคลโดยทั่วไป

กลุ่ม 2 เข้าร่วมรับฟังข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ ตามกรอบ วิธีการ แผนการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่ของฝ่าย
ต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาหรือแนวทางและรับฟังความคิดเห็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ สภาวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

 

กลุ่ม 3 เข้าร่วมประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น

ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ อาทิเช่น สมาคม สมาพันธ์ ชมรม มูลนิธิ
สภาวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม