อาชีพที่ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

อาชีพที่ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน จำนวน 3 อาชีพ ดังนี้

  1. อาชีพ นักพัฒนา​โปรแกรมเกม (Game Programmer)

  2. อาชีพ นักออกแบบเกม (Game Designer)

  3. อาชีพ นักออกแบบศิลปะ​เกม (Game Artise)