ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน ของประเทศไทย เพื่อใช้ในการรับรองสมรรถนะของบุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน ในระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)

  2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศในหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต