การติดต่อประสานงาน

สถานที่ติดต่อ​

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11 ชั้น 6)

2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจัตร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02 579 1111 ต่อ 2000

ผู้ประสานงาน

นายชานนท์ สุราภา : ผู้จัดการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

โทรศัพท์ : 095 905 5596

อีเมล :  tpqigame@gmail.com