คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ผู้จัดการโครงการ​

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมล จิราพงษ์ : คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

นักวิจัย

 • อาจารย์เปรมวดี วินิจฉัยกุล : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน และวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 • อาจารย์กัณยาวีร์ เพชรสุข : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

เลขานุการโครงการ

 • นางสาวธิติรัตน์ เจียมบุญศรี : ผู้จัดการคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ผู้ประสานงานโครงการ

 • นายชานนท์ สุราภา : ผู้จัดการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 • นางสาวนริศรา โหรดากุล : หัวหน้าโครงการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ประกอบด้วย

 1. ผู้แทนกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสังคม

 2. ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือกระทรวงแรงงาน

 3. ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)

 4. ผู้แทนสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT)

 5. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 6. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 7. ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 8. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกม

 9. ผู้เชี่ยวชาญด้านเกม