ผลลัพธ์การดำเนินการ

  1. ได้สมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชันที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรับรอง        

  2. ได้เครื่องมือและข้อสอบประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน

  3. ได้เครือขายการจัดทำพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ